Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Navigace.
Kategorie.
Vysoké školy.
Reklama.
Doporučujeme: Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College – 3 roky po sobě nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR.
Přidej se k nám.
Anketa.
Dle čeho volíš mezi veřejnou nebo soukromou?

Veř. je kvalitnější (26%)
 
Souk. je lehčí (10%)
 
Souk. je kvalitnější (14%)
 
Veř. je zdarma (38%)
 
Na souk. mě vezmou (10%)
 

Celkový počet odpovědí: 2248.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
6 + 8 = 
Zpětné odkazy.
Reklama.

Vzor testu


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 29.07.2010 11:34:07, Lenka15, zhlédnuto: 2678x, reakcí celkem: 8Reagovat na příspěvek
Ahojík, nemám si z čeho zkontrolovat správné odpovědi, tak pokud se najde dobrá duše a napíše sem své varianty odpovědí. Předem děkuji.

1. Danová priznání fyzických osob vyrizuje na Financním úrade ve Lhote paní Nováková, danová priznání
právnických osob pan Procházka. Kdo bude podávat danové priznání u pana Procházky?
A) Pan Petrík, povoláním vysokoškolský profesor trestního práva.
B) Jana Jandová, povoláním soudkyne.
C) Spolecnost Novotný a syn, s. r.o.
D) Marek Marecek, povoláním ucitel zemepisu na ZŠ.
-------------------------------------------------- -----------------------------------------
2. Urcete "60% z 5/3" a dále "45 % z 4/9"
A) "1/10" a "0,2"
B) "1" a "1/5"
C) "0,2" a "4/5"
D) "1" a "2"
-------------------------------------------------- ----------------------------------------
3. Která z následujících položek z výplatní pásky je odvádena do státního rozpoctu?
A) sleva na dani
B) sociální pojištení
C) zdravotní pojištení
D) dílcí základ dane
-------------------------------------------------- -----------------------------------------
4. Z clánku v odborném ekonomickém casopise vyplývá, že "..............ekonomika prochází konjunkturou". Co
lze nejspíše ocekávat?
A) nezamestnanost se bude zvyšovat
B) nezamestnanost bude stabilní
C) nastane útlum ve výrobe
D) nezamestnanost se bude snižovat
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
5. Tvrzení: "Každý clovek chodí alespon dvakrát rocne k zubari." Vyberte opacné tvrzení.
A) Alespon jeden clovek chodí k zubari casteji než dvakrát rocne.
B) Každý clovek chodí méne než dvakrát rocne k zubari.
C) Žádný clovek nechodí alespon dvakrát rocne k zubar.
D) Alespon jeden clovek je v nekterém roce u zubare méne než dvakrát.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
6. V jednom státe platí zákony, které obsahují následující ustanovení:
- vláda má právo potrestat lidi, kterí se nezúcastní voleb
- clenové vlády mohou zrušit rozhodnutí soudu
- všechny odevzdané hlasovací lístky jsou anonymní
- ústavní zákon musí být schválen dvoutretinovou vetšinou poslancu
Kolik z výše uvedených ustanovení odpovídá demokratickým principum fungování spolecnosti?
A) dve
B) ctyri
C) tri
D) jedno
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
7. Doplnte místo otazníku chybející zlomek.
20/2 17/6 14/10 11/14 8/18 ?
A) 7/23
B) 5/22
C) 4/24
D) 3/20
-------------------------------------------------- ------------------------------------
8. Tvrzení:
1. Ke zkoušce se mohou prihlásit jen studenti, kterí mají zápocet.
2. Studenti, kterí nechodili do cvicení, zápocet nemají.
Vyberte tvrzení, které z nich vyplývá.
A) Studenti, kterí chodili do cvicení, mají zápocet.
B) Studenti, kterí nemají zápocet, nechodili do cvicení.
C) Studenti, kterí chodili do cvicení, se prihlásí ke zkoušce.
D) Ke zkoušce se mohou prihlásit jen studenti, kterí chodili do cvicení.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
9. Urcitá zeme má velké ekonomické problémy, které není schopna vyrešit vlastními silami. Která z
následujících mezinárodních organizací muže nejspíše této zemi poskytnout peníze, aby ji ochránila pred
ekonomickým kolapsem?
A) MMF
B) NATO
C) OECD
D) WTO
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---
10. Urcete vetu (z níže uvedených možností), kterou lze z daných vet zarucene platne odvodit:
Adam obdivuje nekteré modelky (avšak nikoho jiného).
Lucie je modelka.
A) Pokud Lucie není modelka, Adam ji neobdivuje.
B) Pokud je Lucie modelka, Adam ji obdivuje.
C) Adam obdivuje Lucii.
D) Adam neobdivuje Lucii.
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
11. Revalvace meny je:
A) shodný s pojmem deflace
B) pokles oficiálního kurzu domácí meny ve vztahu k menám zahranicním
C) zvýšení oficiálního kurzu domácí meny ve vztahu k menám zahranicním
D) zvýšení cenové hladiny
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
12. V níže uvedeném slove zjistete, k kolika prípadech má dvojice po sobe následujících písmen (první a druhé,
druhé a tretí, atd.) poradí podle abecedy, tj. první písmeno je v abecede dríve než písmeno následující.
Slovo: "bezplánovitost"
A) 8
B) 9
C) 6
D) 7
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
13. Ceský statistický úrad zjištuje ceny zboží ve spotrebitelském koši v nekolika tisících prodejnách a
provozovnách po celé CR. Pri porovnání prumeru cen rok 2003 a prumeru cen za rok 2004 došel k indexu
spotrebitelských cen 101,8. Znamená to, že:
A) zákazníci ušetrili, protože došlo k poklesu cen o 1,8 %
B) ceny zboží stouply o 101,8 %
C) míra inflace byla 1,8 %
D) v ekonomice došlo k deflaci
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
14. Urcete vetu z níže uvedených možností, kterou lze z daných vet zarucene platne odvodit:
Každý, kdo je nesobecký, je šlechetný.
Žádný lakomec není šlechetný.
A) Každý lakomec je nesobecký.
B) Nekterý lakomec je nesobecký.
C) Žádný lakomec není nesobecký.
D) Nekterý lakomec není nesobecký
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
15. Premenu státního majetku na soukromý oznacujeme pojmem:
A) demokratizace
B) transformace
C) restituce
D) privatizace
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
16. Mezi vetou A - "Petr spí" a B - "Petr nespí" je vztah negace: Je-li pravdivá A, nemuže být pravdivá B a
obrácene ( A a B nemohou být zároven pravdivé).
Najdete negaci vety "Nekterí psi jsou chlupatí":
A) Není pravda, že nekterí psi nejsou chlupatí.
B) Nekterí nejsou chlupatí.
C) Všichni psi jsou chlupatí.
D) Není pravda, že nekterí psi jsou chlupatí.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
17. Pan Hora odcizil panu Cernému z peneženky 18 000 Kc. Jakou úlohu má v probíhajícím trestním rízení pred
soudem státní zástupce?
A) Pusobí v roli poradce soudce.
B) Dbá na rádnou inforovanost odborné vcerejnosti o probíhajícím rízení.
C) Navrhuje pro pana Horu výši trestu.
D) Zastupuje pana Cerného, který byl trestným cinem poškozen.
-------------------------------------------------- -----------------------------------
18. Mezi federace nepatrí:
A) Rusko
B) Nemecko
C) Francie
D) USA
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
19. Petr, Jirka, Tomáš a Karel se dohadovali, kdo z nich je nejvyšší. Po zmerení všech se zjistilo, že Jirka je
menší než Tomáš a druhý nejvyšší je Karel. U každého z následujících poradí (od nejmenšího po nejvyššího)
rozhodnete, zda muže být v souladu s uvedenými podmínkami správné.
A) Jirka - Karel - Petr - Tomáš
B) Tomáš - Petr - Karel - Jirka
C) Tomáš - Jirka - Karel - Petr
D) Petr - Jirka - Karel - Tomáš
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
20. V jednom duležitém úradu sekretárky zásadne lžou a uklízecky zásadne mluví pravdu. Všechny pracovnice
nosí stejnou uniformu. Obcan se táže dvou pracovnic, zda je prítomen pan reditel. Pracovnice odpoví:
první pracovnice: "Pan reditel tu je nebo já jsem sekretárka."
druhá pracovnice: "Má kolegyne je uklízecka a pan reditel tu je."
Vyberte z následujících možností nutne pravdivé tvrzení.
A) První pracovnice je sekretárka.
B) Obe pracovnice jsou sekretárky.
C) Druhá pracovnice je sekretárka.
D) Obe pracovnice jsou uklízecky.
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
21. Který výrok je pravdivý:
A) produkce a produktivita jsou totožné
B) produktivita se zvyšuje, pokud jsou plne využity národní zdroje
C) zvýšení produkce musí vést ke zvýšení produktivity
D) zvyšování produktivity vede ke zvyšování produkce se stejnými zdroji
-------------------------------------------------- -----------------------------------------
22. Jsou-li zároven pravdivé tyto dve vety: "Nekteré vlaky zastavují v Olomouci" + "Nekteré vlaky zastavují v
Brne", která z následujících vet není nutne pravdivá:
A) nekteré vlaky zastavují v Brne a v Olomouci.
B) není pravda, že všechny vlaky projíždejí Olomoucí bez zastávky.
C) nekteré vlaky zastavují v Olomouci.
D) nekteré vlaky zastavují v Brne.
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
23. Tri z následujícíh tvrzení vyjadrují názor a jedno uvádí faktickou informaci. Která z následujících tvrzení
neobsahuje názor ci hodnocení?
A) Euthanasie je závažný zlocin proti lidskosti.
B) Euthanasie by nemela být zakázána, ale povolena všem.
C) Euthanasie je právne povolena pouze v Holandsku.
D) Euthanasie sice muže být škodlivá vec, ale zakazovat bychom ji nemeli.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
24. Jaké je nejvhodnejší synonymum ke slovu "nutný":
A) predepsaný
B) potrebný
C) vyžadovaný
D) nezbytný
-------------------------------------------------- ----------------------------------
25. Hanka je ctyrikrát tak stará jako její kmotrenec Martin. Pred peti lety byla Hanka sedmkrát starší než
Martinovo dvojce. Kolik je nyní Hance let?
A) 50
B) 60
C) 30
D) 40
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
26. Zamestnanec dorucil svému zamestnavateli výpoved z pracovního pomeru. Zamestnanec duvody k výpovedi
uvádet:
A) musí, pokud se jedná o duvod související s vykonávanou prací
B) musí
C) nemusí
D) nemusí, pouze tehdy, pokud se jedná o soukromé duvody
-------------------------------------------------- --------------------------------
27. Mezinárodní zkratka pro svetovou obchodní organizaci je:
A) UNESCO
B) MMF
C) WTO

28. Index spotrebitelských cen je užitecný pro posouzení:
A) zmen nabídky na trhu
B) nabídky penez na urcité casové období
C) zmen poptávky na trhu
D) zmen životních nákladu
-------------------------------------------------- ----------------------------------
29. Která banka v Ceské republice má emisní funkci?
A) Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.
B) Živnostenská banka, a.s.
C) Komercní banka, a.s.
D) Ceská národní banka
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
30. Nekteré ceské vety lze interpretovat dvema zpusoby. napr. veta "Petr videl Karla na hrázi" muže znamenat to,
že na hrázi stál Petr a odsud videl Karla, nebo to , že Petr videl Karla, který byl na hrázi. Urcete, který
následuící príklad je v tomto smyslu dvojznacný.
A) Petr prišel s prázdnou
B) Slovník dopadl na stul tak zprudka, až zapraskal.
C) Petr položil Karlovi knihu na stul.
D) Petr nevidel Karla
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
31. Príbuzní spolu nesmejí uzavírat snatek. Muže si tedy vzít žena bratra svého vdovce?
A) nemuže
B) nemuže, protože je to proti morálním pravidlum
C) muže
D) muže, pokud požádá o svolení príslušné úrady
-------------------------------------------------- --------------------------------------
32. Z násleujících možností vyberte císlo na místo otazníku:
2,5 4 7 13 ? 49
A) 29
B) 19
C) 25
D) 31
-------------------------------------------------- --------------------------------------
33. Pan Novák si chce koupit pracku za 20 000 Kc. Má v hotovosti pouze 10 000 Kc. Pracku si hodlá koupit i
presto, že ji bude muset splácet. Pan Novák si nemuže pracku porídit prostrednictvím:
A) spotrebitelského úveru
B) hypotecního úveru
C) leasingu
D) kreditní karty
-------------------------------------------------- --------------------------------------------
34. Kandidáti do Senátu CR jsou voleni:
A) nejsou voleni, ale jmenováni prezidentem na návrh premiéra
B) prímo v pomerovém volebním systému
C) dvoukolove ve vetšinovém volebním systému
D) dvoukolove v pomerném volebním systému
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
35. Rozhodnete, která z následujících položek bude hrazena ze státního rozpoctu:
A) vybavení pro materskou školu
B) podpora v nezamestnanosti
C) dluhy všech podniku, které se ocitnou v bankrotu
D) ošetrení pacienta u lékare
-------------------------------------------------- --------------------------------------------
36. K následujícímu textu priradte nejlépe odpovídající ceský ekvivalent:
PER ANNUM
A) tísní
B) rocne
C) prostrednictvím rukou
D) prostrednictvím neznámého
-------------------------------------------------- --------------------------------------------
37. Obchodní rejstrík:
A) obsahuje údaje o všech fyzických a právnických osobách v CR
B) je seznam obchodních spolecností
C) je veden Nejvyšším soudem
D) verejný seznam
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
38. Do vety "Jan pronásledoval muže ................." doplnte jeden z následujících výrazu tak, aby doplnená veta
mela dva významy:
A) celý den
B) každou minutu
C) promyšlene
D) na kole
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
39. Každá ekonomika musí rešit tri základní ekonomické problémy: co, jak a pro koho vyrábet. Co se bude
vyrábet, urcuje predevším:
A) dostatek pracovních sil
B) volba zákazníka
C) prírodní bohatství
D) podnebí, prírodní podmínky
-------------------------------------------------- ----------------------------------------
40. Urcete, ve které z následujících dvojic je významový vztah jejích clenu vztahem nejpodobnejším následující
dvojici: "racionální : rozum":
A) pruhledný : dalekohled
B) temporální : spirituální
C) pravdivý : cit
D) falešný : lež
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
41. V Ceské republice dosud neplatíme tuto dan:
A) za vypouštení odpadních vod
B) z pohonných hmot
C) z prodeje nemovitosti
D) ze zdedeného majetku
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
42. Mezi aplikované psychologické disciplíny patrí:
A) psychopatologie
B) psychologická metodologie
C) pedagogická psychologie
D) vývojová psychologie
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
43. Manželé Novákovi si koupili do osobního vlastnictví byt v hodnote jednoho milionu korun. Nekolik dnu po
nastehování uzavreli v pojištovne pojištení domácnosti. Proc?
A) Manželé Novákovi se tak chrání pro prípad nenadálých událostí.
B) Z uzavreného pojištení získali cástku, která jim umožnuje postupne splácet byt.
C) Prostrednictvím pojištení odvádí vlastník bytu povinnou dan z nemovitosti.
D) Majitel má ze zákona povinnost pojistit si byt v osobním vlastnictví.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
44. Rozhodnete, která ze stížností spadá do pusobnosti verejného ochránce práv (ombudsmana):
A) Pan Novák nesouhlasí se zákonem, který byl minulý týden schválen a žádá jeho zrušení.
B) Paní Vránová si stežuje na to, že se k ní soudce choval arogantním a ponižujícícm zpsuobem.
C) Pan Král žaluje pana Cerného za to, že byl pokousán jeho psem.
D) Paní Malá si stežuje, že zakoupené zboží má skrytou vadu, kterou nemohla pri nákupu videt.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
45. Citace: "Evropská centrální banka vcera podlehla útlumu globální ekonomiky a navzdory posledním
prohlášením svých cinitelu snížila úrokové sazby v eurozóne o ctvrt procentního bodu."
Tímto krokem banka pravdepodobne sleduje:
A) zastavení investic
B) útlum investic
C) zvýšení nezamestnanosti
D) povzbuzení investic
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
46. Kupní síla penez:
A) se v období inflace zvyšuje
B) není ovlivnena ani inflací ani deflací
C) se v období inflace snižuje
D) se behem deflace snižuje
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
47. Co patrí místo otazníku?
21 43 ? 175 351
A) 87
B) 85
C) 83
D) 89
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
48. Ve které z následujících situací je soucástí cástky spotrební dan?
A) nákup benzínu u cerpací stanice
B) platba za ostríhání u kaderníka
C) prevod domu na jinou osobu
D) výplata od svého zamestnavatele
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
49. Psychologie práce se zabývá:
A) sestavováním ruzných testu pro výberová rízení na ruzné pracovní pozice
B) vlivem pracovního prostredí na pracovní výkon
C) konstrukcí stroju a nástroju
D) mezilidskými vztahy na pracovišti
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
50. Nejvetší podíl z danových príjmu státního rozpoctu zajištuje:
A) soustava spotrebních daní
B) dan z pridané hodnoty
C) sociální pojištení
D) dan z príjmu

 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 12:26:30, P.) To je vtip? To jsou otázky na úrovni 2.ročníku střední školy, na to snad nepotřebuješ kontrolu. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 13:03:25, Lenka15) A proč neodpovíš na ty otázky? Když je to tak primitivní, tak by jsi to měl za minutku. Nebo nemáš až takovou jistotu ve správnosti a musel by ses vrátit do 2.ročníku střední školy. Takových rýpalců se ozve, ale nikdo nenapíše své odpovědi. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 16:12:44, P.) Z principu. Můžeš nám říct, kam to jsou zkoušky?
  PS: První otázku snad ani nelze odpovědět špatně - leda by někdo nevěděl, že s.r.o. je právnická osoba..druhá otázka, stačí triviální úvaha: 50 je 5/3 z 30 (třetina je 10). 60% z 50 je 50/10*6=30 a tedy odpověď je 1..atd. Jen to zkus sama :)
  I ty ekonomické otázky lze vyřešit - co se stane, když banka sníží úrokovou sazbu? Lidé tak budou držet více peněz v hotovosti, navíc firmy budou moci více investovat a tím oživí ekonomiku.. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 17:01:44, Lenka15) Příští rok se hlásím na střední školu. Nemají vzory testů z minulých let, tak scháním po internetu. Na tento jsem narazila, už nevím kde. Děkuji za zodpovězené otázky. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 17:31:38, P.) Tak to jo, já myslel, že jde o VŠ :D Beru zpět, co jsem řekl, sorry :) reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 17:44:59, Lenka15) Ty otázky jsem dala ještě na jednu stránky, kam píší vysokoškoláci. Reagovali stejně jako ty. Jenom rýpali a ani jeden neodpověděl, jen se povyšovali. Mozek mi to nebere. A taky dohadování, jaká vysoká škola je lepší, některý jsou jen pro blbce apod. Možná si jen na fóru zvyšují ego. Člověk by řekl, že když jsou na vysoké, že mají rozum, ale opak je pravdou. Jen arogance, povyšování nad ostatními....a když někdy poslouchám vysokoškoláky, jak debatují, tak by mně z toho rozbolela hlava. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.07.2010 18:38:55, skolacka) nez se zacnes sama nad sebou povysovat, mela bys take na te strance odpovedet na otazky ktere tam jini napsali jako reakci !! reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (28.12.2010 16:00:03, Radek) Ahoj Lenko,
  (zanechme flamewaru),
  1C (právnické osoby jsou např. společnosti s.r.o.), fyzické osoby jsou jednotliví lidé nebo podnikatelé živnostníci.

  2B (výpočet si uděláš na papíře lehce, vytvoříš si zlomky které pak vykrátíš. Např. 60 % je 3/5, tedy máme 3/5 * 5/3 = 15/15 = 1/1 = 1, nebo 45 % je 9/20 (protože 10/20 by byla polovina tj. 50 %) a tedy máme 9/20 * 4/9 = (křížem vykrátíme devítkou) 4/20 = 1/5 = 0,2

  3B (protože zdravotní pojištění jde na rozdělení jednotlivým zdravotním pojišťovnám, a ty další položky jsou jen mezivýpočty.. např. ze základu daně se počítá daň (která pak jde do stát. rozpočtu) atd.). Soc. poj. je asi největším příjmem stát.rozpočtu (další velké jsou daň z příjmů a DPH), na druhé straně (výdaje) se vyplácí hodně na starobní důchody.

  4D (tady je to trochu sporné, je to o tom, zda je konjunktura míňena jako období růstu nebo období vrcholu... někteří komentátoři to dost zaměňují). Když ekonomika roste, nezaměstnanost se snižuje, když je na vrcholu měla by být stabilní (na nízké úrovni) - tzv. přirozená míra nezaměstnanosti (nebo odborně "míra nezaměstnanosti nezvyšující inflaci" NAIRU), je tam ale použit budoucí čas "bude".. tj. po vrcholu obvykle dochází k poklesu (a tak by docházelo k poklesu výroby a růstu nezaměstnanosti).. Takže záleží jak je to míněno. Já jsem se přiklonil k výkladu že konjunktura je růst, v období růstu nezaměstnanost bude klesat. A navíc svět je dynamický, nestojí, a tak nelze očekávat že se to někdy zastaví na určitém stabilním vývoji a ten přetrvá na věky stejně jako míra nezaměstnanosti.. Stabilita je jen okamžik, a hned je zase pryč.. "co je stabilita? muška jenom zlatá".

  5A - Každý chodí alespoň 2x ročně. Opakem je Někteří (alespoň jeden) nechodí "alespoň dvakrát ročně" - tedy chodí méně než 2x. Tahle otázka patří do logiky, přesněji negace výroku. Vyskytuje se dost v přijímačkách na VŠ.. I v trochu složitější formě.

  6A - dvě. A to ty poslední dvě. Členové vlády kdyby zasahovali - to by porušovalo oddělení tří mocí od sebe (zákonodárné -poslanci, výkonné-vláda, soudní-mají být nezávislé na jiných mocích ve státě), to že má vláda právo potrestat lidi kteří se nezúčastnili bych bral jako trošku vměšování do lidských práv (volit koho chci nebo nevolit - je to právo každého) - ale je pravda že v některých zemích to nějak upravené mají.

  7B (5/22)... čitatel zlomku klesá vždy o 3, jmenovatel zlomku vždy roste o 4.

  8D (tak to by myslím z těch možností tipla většina lidí, ABC jsou možné ale nikoliv nutně správné.. nepíše se to tak, není to jisté, mohli se přihlásit ale třeba se nepřihlásili -to nevíme..) Např. by z toho také vyplývalo, že Studenti kteří nechodili do cvičení, nemají zápočet. nebo to že Studenti kteří chodili do cvičení, se mohou přihlásit ke zkoušce.

  9A MMF (mezinárodní měnový fond..). WTO se zabývá světovým obchodem, OECD - je ekonomická spolupráce nejvyspělejších zemí, NATO se týká vojenské spolupráce a bezpečnosti.

  10A. Pokud Lucie není modelka, Adam ji neobdivuje.. Vysvětlení: Můžeme si nakreslit třeba pomocí množin. Máme množinu modelek a část té množiny jsou modelky které Adam obdivuje. Množina těch co Adam obdivuje nepřesahuje hranice množiny "modelky". Takže když je Lucie mimo množinu modelky, nemůže být v množině kterou Adam obdivuje.

  Někdo může pokračovat. A co na to říkáš ty, Lenko? Vyšlo ti to takhle?





  reagovat zde
  Email: radek.lexavejskacz

Podobné příspěvky:
 1. Prodám SCIO cvičebnici ZSV 2013 + sadu testů - Přijímačky, přípravné kurzy
 2. Jak je to s bodováním testů na přijímačkách? - Vysoká škola ekonomická v Praze
 3. Kde najdu řešení testů použitých na přijímacích zkouškách na PEF? - Mendelova univerzita v Brně
 4. Prodám materiály k přijímačkám na VŠE vč. testů z minulých let! - Přijímačky, přípravné kurzy
 5. Prominutí oborového testu - Univerzita Palackého v Olomouci
 6. sháním otázky, které se objevují v testu z Makroekonomie pro navazující magisterské studium - Mendelova univerzita v Brně
 7. Prodám desítky SCIO testů (OSP a ZSV) - Přijímačky, přípravné kurzy
 8. Materiály ke studiu, ukázky testů, zápisky z přednášek... - Západočeská univerzita v Plzni
 9. NSZ ZSV 2005-2013, 45 testů!!! - Přijímačky, přípravné kurzy
 10. NSZ OSP 2005-2013, 50 Testů!!! - Přijímačky, přípravné kurzy

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 26.05.2018 11:23:16.